Diskriminacija OSI je zabranjena!

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku u partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstvaza ljudska i manjinska prava sprovodi projekat ,,Diskriminacija OSI jezabranjena''. Opšti cilj projekta je smanjenje stepena prisutnediskriminacije prema osobama s invaliditetom a posebni ciljevi projektasu povećanje znanja i informisanosti predstavnika lokalnih samouprava,osoba s invaliditetom i šire javnosti o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, odredbamaZakona o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom I pristupačnost javnih ustanova, dobara I površina osobama s invaliditetom što seplanira ostvariti putem 5 jednodnevnih seminara na kojima će moduli biti definisani u skladu sa tematikom, putem 5 terenskih kampanja dijeljenjainformativnih flajera sa porukama usmjerenim na smanjenje diskriminacije I zakonske reperkusije koje mogu biti ostvarene u skladu sa Zakonimakoji definišu zabranu diskriminacije osoba s invaliditetom kao I putem trodnevnog treninga za OSI pod nazivom ,,Zaštita prava OSI nanacionalnom I međunarodnom nivou’’ kao i sagledavanje I publikovanje objektivne slike nivoa diskriminacije OSI u Crnoj Gori što se planiraostvariti putem dvomjesečnog istraživanje pod nazivom ,,Stepen diskriminacije OSI u Crnoj Gori’’ I konferencijom pod nazivom ,,Zaštita OSI od diskriminacije’’.

 

Prijavite se na Newsletter!