ISOP Biznis akademija

 

Tokom trajanja ISOP Biznis akademije polaznici će steći teorijska znanja o angažmanu u biznis sektoru, o osnovama preduzetništva, pravnom okviru koji definiše biznis sferu u Crnoj Gori kao i o načinima održivosti kompanije.

Praktična znanja će steći prilikom posjeta i stažiranja u privatnim kompanijama sa kojima ISOP strateški sarađuje tokom ISOP Biznis akademije.

ISOP Biznis akademija je podijeljena na sledeće module:

Preduzetništvo

Opis kursa Na kursu stičete znanja o tome šta čini jednog preduzetnika, koje dominantne osobine odlikuju taj tip ličnosti i kako razmišljaju preduzetnici. Na kursu saznajete da li ste preduzetni, da li se Vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspješnih preduzetnika. Upoznajete tok cjelokupnog procesa - od poslovne ideje do osnivanja i vođenja preduzeća. Bavite se ulogom preduzetnika u različitim fazama razvoja biznisa, što je od ključnog značaja za uspješno prilagođavanje kompanije novim potrebama. Cilj kursa Cilj kursa je da razumijete osobine i poziciju preduzetnika i preduzetnika-menadžera kao i zahtjeve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća. Cilj kursa je da usvojite znanja potrebna za uspješno upravljanje preduzećem u svim njegovim životnim fazama, od osnivanja do nestanka preduzeća, bez obzira na njegovu veličinu.  

Biznis-Start Up

Opis kursa Kurs govori o započinjanju sopstvenog biznisa. Sadržaj kursa polazi od same inicijative i ideje za pokretanjem sopstvenog biznisa, a ukratko se obrađuju svi neophodni elementi, počevši od identifikovanja poslovne prilike do izrade biznis plana.

Cilj kursa Cilj kursa je da polaznicima približi samu proceduru i neophodne elemente za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Nakon odslušanog kursa, polaznici će umjeti da objasne sve faze u pokretanju biznisa, počev od same identifikacije poslovne ideje, preko neophodnih sredstva finansiranja, do realizacije zamisli. Znaće gdje mogu da potraže savjete potrebne za početak sopstvenog biznisa i umjeće da procijene koju analizu je neophodno izvršiti u cilju procjene konkurencije na tržištu i tržišnih niša. Takođe, znaće da osmisle i kreiraju svoj biznis plan i da objasne šta on predstavlja.

Razvoj biznis plana

Opis kursa Biznis plan je dokument kojim se definiše biznis, ono što preduzetnik želi da radi i način na koji to namjerava da postigne.Na kursu ćete naučiti sve ono što treba da sadrži jedan biznis plan: strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, kako pridobiti korisnike, potencijale razvoja i izvore finansiranja.Na ovom kursu se uči o pojmu poslovnog plana, o njegovom značaju za uspjeh moderne kompanije i vještinama potrebnim za strateško planiranje.Polaznici se upoznaju sa raznim primjerima biznis planova i metodologijama njihove izrade, a takođe se osposobljavaju i za pripremu vlastitog poslovnog plana.

Cilj kursa Cilj kursa je da ovladate vještinom pravljenja biznis plana, odnosno naučite šta je sve bitno da cjelokupni poslovni poduhvat pretočite u ozbiljan poslovni plan. Cilj kursa je da razumijete osnove izrade biznis plana, razliku između internih i eksternih biznis planova, različite metodologije izrade biznis planova i da sagledate ključne djelove biznis plana.

 

Poslovna dokumentacija

Opis kursa Kurs Poslovna dokumentacija polaznika upoznaje sa poslovnom dokumentacijom, vrstama poslovne dokumentacije, njihovim karakteristikama, upotrebom, kreiranjem dokumenta i pravilnom poslovnom prepiskom, kao i čuvanjem poslovne dokumentacije, odnosno poslednjom fazom njihovog životnog ciklusa.

Cilj kursa Kurs ima za cilj da polaznika nauči da razlikuje poslovnu dokumentaciju po različitim kriterijumima, zatim da uputi polaznika u karakteristike komercijalne dokumentacije, njihovu upotrebu, kao i u kreiranje dokumenata i opšta pravila u pisanoj poslovnoj prepisci.

 

Poslovno pravo

Opis kursa Materija je koncipirana tako da upozna učesnike/ce sa osnovnim tematskim oblastima poslovnog prava i pripremi ih da stečena znanja koriste u svakodnevnom poslovanju i menadžmentu. U okviru modula obrađuju se sledeće tematske oblasti: pojam i sadržaj poslovnog prava; pojam, vrste i osnovna obilježja poslovnih organizacija; mehanizmi regulacije ponašanja poslovnih subjekata; pojam i sadržaj industrijske i intelektualne svojine; osnovne vrste i funkcije hartija od vrednosti.

Cilj kursa Osnovni cilj kursa je da osposobi polaznike/ce za teorijsko i praktično razumijevanje ključnih pitanja poslovnog prava. U okviru predmeta polaznici obrađuju pojam, sadržaj i osnovne tematske oblasti poslovnog prava, u funkciji osposobljavanja polaznika/ca da prepoznaju i koriste poslovno pravo u regulisanju poslovanja i menadžmenta.

Poslovna etika pojedinca i organizacije

Opis kursa

Na kursu se obrađuje etika u savremenom poslovanju. Izučava se pojam morala i etike, pojam radnog morala i poslovne etike. Obrađuje se i pojam odgovornosti u poslovanju, etičke norme i kodeksi.

Cilj kursa Cilj kursa je da se usvoji pojam morala i etike u savremenom poslovanju i njihov uticaj na radne odnose i odnose sa klijentima. Cilj primjene poslovne etike i primjera iz prakse je da se polaznici upoznaju sa problemima iz prakse i načinom njihovog rešavanja.

 

Osnove menadžmenta i poslovne organizacije

Opis kursa Na kursu se upoznajete sa osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta, planiranja, organizovanja, liderstva, kontrole kao i sa bazičnim principima rada menadžera u savremenom poslovanju.

Cilj kursa Cilj kursa je da steknete osnovna znanja iz oblasti menadžmenta i poslovne organizacije kako biste bolje mogli da razumijete ulogu menadžera, radno okruženje i time brže ostvarite uspješnije poslovanje.

 

Osnovne funkcije menadžmenta

Opis kursa Na kursu se upoznajete sa osnovnim funkcijama menadžmenta - planiranjem, organizovanjem, vođenjem i kontrolom, kao i sa poslovima koji se od menadžera zahtevaju u svakoj od ovih funkcija. Osim toga, opisani su upravljački informacioni sistemi i dati primjeri softvera koji mogu poboljšati poslovanje. Kroz niz praktičnih vježbi, polaznici će naučiti kako izgleda biti u ulozi menadžera, donositi odluke i obrazlagati ih.

Cilj kursa Cilj je da se polaznici upoznaju sa osnovnim funkcijama menadžmenta kroz primjere i dobijanje smjernica za uspješno upravljanje podprocesima menadžmenta. Detaljnije, polaznike očekuje upoznavanje sa pravilima izrade plana, sa principima organizovanja poslovanja i načinima za uvođenje procesa kontrole u organizaciju. Polaznicima će biti predstavljeno na koje načine će sa menadžerskog aspekta upravljati ljudima u organizaciji i na koje načine ih mogu motivisati i biti im lideri. Upoznavanje sa procesom odlučivanja i sistemima koji podržavaju ovaj proces je još jedan od ciljeva kursa.

  • Po završetku kursa, polaznici će znati koje su osnovne funkcije menadžmenta i koje procese bi trebalo da obavljaju da bi bili uspešni menadžeri.
  • Polaznici će znati da podignu kvalitet upravljanja svojom organizacijom (postojanjem organizacione strukture, planova i uvođenjem informacionih sistema).
  • Polaznici će umjeti da naprave plan i organizacionu strukturu na osnovu opisa poslova i odgovornosti.
 

Pojam i faze životnog ciklusa organizacije

Opis kursa Organizacije, kao i ljudi, prolazi kroz životni ciklus tj. svaka organizacija ima svoj rast i starenje. Međutim, organizacije ne moraju i nisu predodređene da propadaju i stare; poslovi mogu da ostanu na najvišoj tački vitalnosti ili barem blizu nje dugo, a možda čak i neograničeno dugo. Organizacije se čak iz faza pada mogu vratiti na te vrhove. Utvrđivanje stadijuma organizacije u životnom ciklusu omogućava prepoznavanje trenutnog stadijuma u životnom ciklusu organizacije . Na kursu se obrađuje pojam životnog ciklusa organizacije i faze životnog ciklusa. Takođe, predmet obrade su i glavne promjene u toku životnog ciklusa kao i tipične greške brzog rasta i njihovo prepoznavanje.

Cilj kursa Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom životnog ciklusa i fazama razvoja organizacije. Polaznici mogu da nauče kako bi trebalo da izgleda životni ciklus preduzeća i da nauče da upravljaju životnim ciklusima organizacije. Takođe, naučiće kako i zašto preduzeća rastu i gase se i šta je potrebno učiniti u različitim fazama životnog ciklusa organizacije da bi preduzeće zadržalo i poboljšalo svoju strategijsku poziciju.

Prijavite se na Newsletter!