Ljudska prava djece u ruralnim predjelima

 

12.11.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom,,Ljudska prava djece u ruralnim područjima'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta-vladavina prava i razvoj demokratije sa aspekta zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Konvencije o pravima djeteta kao međunarodni ugovor o ljudskim pravima kojeg je ratifikovao najveći broj zemalja u istoriji, 54 odredbe Konvencije i njeni opcioni protokoli predstavljaju potpunu zbirku civilnih, političkih, kulturnih, socijalnih i ekonomskih prava za svu djecu i to na osnovu četiri ključna principa: nediskriminacija, aktivnosti koje se preduzimaju su u najboljem interesu djeteta, pravo na život, opstanak i razvoj i poštivanje stavova djeteta u skladu sa njegovim godinama i zrelošću. Ovim principima se rukovode svi akteri prilikom obavljanja svojih aktivnosti, te i sama djeca pri ostvarivanju svojih prava na opstanak, razvoj, zaštitu i djelovanje.

Specifičnost geografskog mjesta boravka djece takođe umnogome definiše I nivo poštovanja I poznavanja ljudskih prava djece,što je posebno primjetno u ruralnim predjelima gdje djeca nisu u potpunosti I na najbolji mogući način upoznata sa pravnim tekovinama koje definišu njihova ljudska prava pa se I u 21-om vijeku I dalje primjenjuju pravila I prakse koje su u razvijenim zemljama svijeta već dugi niz godina prevaziđene.

Nejednakosti u ostvarivanju dječijih prava su sve više vidljive u svim zemljama sa aspekta geografskog mjesta boravka. Postoje dokazi da su neka djeca izložena većem riziku od toga da će im u većoj mjeri nego drugoj djeci biti uskraćene osnovne usluge i zaštita, posebno kada se radi o djeci iz marginalizovanih, udaljenih i siromašnih zajednica, zatim kada se radi o djeci sa invaliditetom, djeci koja su pripadnici manjina ili autohtonog stanovništva ili onoj djeci koja žive u porodicama u kojima je nivo obrazovanja majke nizak. Kada je riječ o obrazovanju, još uvijek je širom svijeta veća vjerovatnoća da djevojčice neće ići u osnovnu ili srednju školu u odnosu na dječake u ruralnim područjima već će biti učene da trebaju svoje obrazovanje sticati u krugu porodice I jednog dana se udati ili naslijediti ulogu svoje majke I brinuti o porodici. Djevojčice su takođe i dalje izložene riziku da se udaju prije svoje 18. godine i da dožive fizičko i seksualno nasilje, iako su i dječaci takođe izloženi ovim rizicima u ruralnim područjima.

Uspostava sigurnog okruženja za djecu zahtijeva otklanjanje svega što ugrožava njihova prava, uključujući i rješavanje pitanja štetnih tradicionalnih običaja koja su I dalje zastupljena u ruralnim područjima. Promovisanje otvorenog dijaloga o pitanjima dječije zaštite, unapređenje praćenja i nadzora nad stanjem prava kroz kvalitetnije prikupljanje podataka, njihovu analizu i korištenje, te jačanje kapaciteta porodica i zajednica u ruralnim područjima za razumijevanje dječijih prava i njihovo ostvarenje, ključni su za otklanjanje svih oblika nepotovanja ljudskih prava djece u ruralnim područjima.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!