Mladi za unaprjeđenje procesa pristupanja EU

 

U periodu od 19.02.2018. do 19.04.2018. Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je sproveo projekat pod nazivom ,,Mladi za unaprjeđenje procesa pristupa EU’’ a u okviru oblasti rada Instituta-evropske integracije,vladavina prava i razvoj demokratije.

Opšti cilj projekta je aktivan doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Crnoj Gori putem podizanja nivoa znanja o Evropskim integracijama kod mladih u dobi od 16 do 21 godine. Specifični ciljevi projekta su da:

*Ojača ulogu mladih I podigne nivo znanja o oblasti evropskih integracija kod mladih kao najvažnijih zastupnika interesa crnogorskog društva u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU); * Podstakne demokratski uticaj mladih pripadnika društva  na javne vlasti, poboljša prakse i unaprijedi kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka; *Unaprijedi kvalitet javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija. Tokom trajanja projekta sprovedene su tri vrste aktivnosti koje su doprinijele opštem cilju doprinosom specifičnim ciljevima I to:

1: 6 edukativnih radionica od čega su 3 treninzi vezani za oblast ljudskih prava i pravne tekovine EU a 3 su predavanja pod nazivima: Koristi učlanjenja u EU, Vizna liberalizacija i Zajedničke vrijednosti EU

2: 2  panel diskusije pod nazivom ,,Multikulturalnost i interkulturalnost EU‘‘ i ,,Crna Gora-kandidat‘‘ 

3: 2 debate pod nazivima ,,Izazovi ekonomske prirode učlanjenja u EU‘‘ i ,,Rizici tokom procesa pristupanja EU‘‘. Postignuti rezultati projekta ,,Mladi za unaprjeđenje procesa pristupanja EU‘‘ su:

*56 mladih osoba u dobi od 16 do 21 godine koji su učestvovali u našim projektnim aktivnostima kao polaznici treninga,predavanja I debate *Putem treninga I edukativnih radionica je postignut cilj jačanja uloge mladih I podizanja nivoa znanja o oblasti evropskih integracija kod 56 mladih kao najvažnijih zastupnika interesa crnogorskog društva u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU); *Organizovanjem panel diskusija je postignut cilj podsticanja 56 mladih pripadnika društva  da putem ispoljavanja kritičkog mišljenja izvrše uticaj na javne vlasti I na taj način poboljšaju prakse i unaprijede kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka; *Debatama je postignut cilj unaprijeđenje kvaliteta javne debate i informisanosti 56 mladih građana o procesu evropskih integracija.

Koordinator projekta je bio izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!