Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija

 

Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija vrši poslove koji se odnose na: – praćenje primjene Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020; – davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, u cilju unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija; – davanje mišljenja u vezi sa primjenom propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Savjet ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Vlada na period od tri godine. Članove Savjeta čine 6 predstavnika organa državne uprave i 6 predstavnika nevladinih organizacija a predsjednica Savjeta je ministarka Javne uprave – Suzana Pribilović. Na osnovu člana 8 Odluke o Savjetu, 6 članova Savjeta, koji su predstavnici nevladinih organizacija u Savjetu imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja: – razvoj nevladinih organizacija, – volonterizam, – zaštita lica sa invaliditetom, – socijalno preduzetništvo, – razvoj filantropije, – evropske integracije.

Za svako područje djelovanja, imenuje se po jedan clan pa je tako za područje djelovanja -volonterizam, u Savjet imenovan direktor Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku - Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!