Zakon o sprječavanju korupcije

 

09.11.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,,Zakon o sprječavanju korupcije'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta- evropskih integracija,vladavine prava i razvoja demokratije i povećanja transparentnosti rada javne uprave.

01.01.2016.godine, počela je primjena Zakona o sprječavanju korupcije.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom.U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaće i međunarodne stručnjake, odnosno institucije, organizacije i ustanove.Nadležnosti agencije su da utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za njegovo sprječavanje;kontroliše ograničenja u vršenju javnih funkcija;vrši kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija;vrši provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera;daje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i daje preporuke za sprječavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača;prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vrši procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa ovim zakonom;donosi akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonom;daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;pokreće i sprovodi postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije;sarađuje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije;vodi evidencije i registre u skladu sa ovim zakonom;izdaje prekršajni nalog i pokreće prekršajni i drugi postupak;sprovodi edukativne, istraživačke i ostale preventivne antikorupcijske aktivnosti;ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju u preventivnoj borbi protiv korupcije;vrši i druge poslove propisane zakonom.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima.Organi vlasti su dužni da plan integriteta izrade na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i učine ga dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način.

Priprema plana integriteta  podrazumijeva obavezu starješine organa vlasti da odredi menadžera integriteta i članove radne grupe. Za menadžera integriteta određuje se neko od već zaposlenih službenika ko raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja organa. Menadžer integriteta je odgovoran starješini organa vlasti za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta. Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu i sprovođenje plana integriteta.U skladu sa pomenutim Zakonom i Pravilima, organi vlasti su dužni da dostave Agenciji rješenje o određivanju menadžera integriteta,odluku o donošenju plana integriteta i usvojeni plan integriteta. Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, a organ svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Na osnovu planova integriteta i izvještaja, Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti, koji je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

U Crnoj Gori, oblast lobiranja regulisana je Zakonom o lobiranju kojim se uređuju uslovi i način obavljanja djelatnosti lobiranja, pravila lobiranja i druga pitanja od značaja za lobiranje.Prema Zakonu o lobiranju (član 2) „lobiranje je djelatnost kojom se vrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou, organe državne uprave, nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u većinskom državnom vlasništvu u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa naručioca lobiranja, u skladu sa zakonom”.

Djelatnost lobiranja može da obavlja fizičko lice koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdato u skladu sa Zakonom (lobista) i privredno društvo, odnosno nevladina organizacija koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom (pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja).

Lobirano lice je izabrano, imenovano i postavljeno lice u organu vlasti, lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost i drugo lice u organu vlasti koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja propisa, odnosno drugog opšteg akta ili može uticati na sadržaj propisa, odnosno drugog opšteg akta. Kroz osnovna načela djelovanja, zakon prije svega promoviše načelo javnosti i zaštite javnog interesa, princip integriteta i sukob interesa.

Zakonom je određeno da registar lobista vodi Agencija, evidentira sve promjene vezane za status lobista odnosno pravnih lica koja obavljaju djelatnost lobiranja, izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja, donosi rješenje o upisu pravnog lica u registar lobista, rješenja o brisanju iz registra itd.

Registar lobista je javan, objavljuje se na internet stranici Agencije i sadrži podatke o lobistima, pravnim licima koja obavljaju djelatnost lobiranja i naručiocima lobiranja. Na ovaj način obezbjeđuje se puna transparentnost, kako bi javnost bila u potpunosti upoznata sa lobističkim aktivnostima ali i da bi se potencijalnim naručiocima lobiranja pružile potrebne informacije u izboru lobiste kao ugovorne strane.

Jedan od obaveznih uslova za obavljanje poslova lobiranja od strane fizičkog lica je posjedovanje sertifikata za obavljanje poslova lobiranja, koji izdaje Agencija za sprječavanje korupcije. Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdaje se fizičkom licu:

  1. koje ima visoko obrazovanje, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII1);
  2. protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti ili nije osuđivano za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
  3. kome nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u oblasti za koju lobira;
  4. koje ima sertifikat o položenom ispitu za obavljanje poslova lobiranja;
  5. koje dostavi potpisanu izjavu o nepostojanju ograničenja iz člana 14 st. 1 i 2 ovog zakona.

Privredno društvo, odnosno nevladina organizacija može da obavlja djelatnost lobiranja ako je upisano u registar lobista u skladu sa ovim zakonom i ako:

  1. je upisano u Centralni registar privrednih subjekata;
  2. ima zaposlenog najmanje jednog lobistu;
  3. se protiv odgovornog lica u privrednom društvu, odnosno nevladinoj organizaciji ne vodi krivični postupak ili to lice nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  4. odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno nevladinoj organizaciji dostavi potpisanu izjavu o nepostojanju ograničenja iz člana 14 st. 1 i 2 ovog zakona.

Zakonom se uređuje i postupak lobiranja, od zaključivanja ugovora o lobiranju i preciziranja što ugovor mora da sadrži pa do navođenja slučajeva kada lobista ili pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja moraju prekinuti postupak lobiranja.Posebno je naglašena i transparentnost u samom procesu lobiranja, kroz obavezu lobiranog lica da podnese službenu zabilješku o lobističkom kontaktu Agenciji za sprječavanje korupcije u roku od pet dana od dana kad je ostvarilo kontakt sa lobistom (član 34). Osim toga, obaveza organa vlasti je i da objave informaciju olobističkom kontaktu (lobiranom licu, lobisti i predmetu lobiranja) na svojim internet stranicama čime se dodatno pojačava transparentnost samog postupka. Utvrđena je i obaveza lobiranog lica da obavijesti Agenciju i dostavi podatke o fizičkom i pravnom licu koje se bavi nedozvoljenim lobiranjem (član 38), odnosno lobisti i pravnom licu koje obavlja djelatnost lobiranja suprotno ovom zakonu, a na osnovu kojih u daljem postupku Agencija podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili izdaje prekršajni nalog.Takođe, obaveza lobiste odnosno pravnog lica koje obavlja djelatnost lobiranja je i da Agenciji, dostave pisani izvještaj o radu, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu koji će sadržati detaljne podatke o lobističkim aktivnostima.

01.01.2016.godine, počela je primjena Zakona o sprječavanju korupcije ( „Sl.list“ br. 53/14 ), koji je glavom III uredio postupak podnošenja prijave zviždača, način rješavanja po istoj kao i postupak po zahtjevu za zaštitu zviždača. Zviždač može biti svako fizičko i pravno lice, koje podnosi prijavu o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, a to može učiniti pisanim putem, usmeno dati izjavu, elektronskim putem kao i putem pošte. Zviždač može biti anoniman, osim ako izričito zatraži da podaci budu dostupni javnosti, i u tom slučaju sa podacima o zviždaču se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.  ( članovi 44, 45, 47 i 56 Zakona o sprječavanju korupcije ).

Ugrožavanje javnog interesa jeste svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna. ( član 44 Zakona o sprječavanju korupcije ).

Prijava se može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ( član 45 Zakona o sprječavanju korupcije ) .

Organ vlasti,  privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da imenuje lice  za prijem i postupanje po prijavama zviždača, koje će provjeravati istinitost navoda iz iste i predlagati mjere starješini organa odnosno odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika, te o ishodu preduzetih mjera obavijestiti zviždača u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave ( članovi 48, 49 i 50 Zakona o sprječavanju korupcije ) .

Prijava se može podnijeti i direktno Agenciji, kao i ukoliko zviždač nije obaviješten ili nije zadovoljan obavještenjem od strane organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika. Nakon provjere navoda iz podnijete prijave, Agencija sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, i daje preporuku ukoliko je došlo do navedenog ugrožavanja. Agencija može pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa i po službenoj dužnosti ( članovi 51, 52 i 54 Zakona o sprječavanju korupcije ) .

U Agenciji je otvorena direktna telefonska linija br: 020/ 447-744.

Zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave, kao i na nagradu ukoliko je doprinio sprječavanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ( članovi 59, 60, 61, 62, 63, 69 i 70 Zakona o sprječavanju korupcije ).

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!