ISOP SOS telefon za žrtve nasilja

ISOP SOS telefon za žrtve nasilja pruža podršku djeci, odraslim i starim licima koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve u primarnom na teritoriji opštine Danilovgrad na način što licencirani stručni tim obezbjeđuje sledeće usluge:

  • Prijem poziva/poruka/mejlova 24h nedeljno, 365/6 dana u godini putem telefona / viber-a/watsapp-a / mejla, informisanje povodom problema zbog koga se korisnik javlja,
  • procjenu potreba korisnika i procjenu rizika,
  • osnaživanje i upućivanje korisnika u rješavanje problema pritom uzevši u obzir odnos između žrtava, počinilaca, djece i šireg društvenog okruženja, da bi odluke koje se donose bile odgovarajuće, te kako bi se izbegao rizik od parcijalnog odgovora na potrebe žrtve nasilja,
  • informisanje (potencijalne) žrtve o resursima u zajednici i povezivanje sa pružaocima drugih usluga sa posebnim fokusom na Skloništa za žrtve porodičnog nasilja, odnosno službi u zajednici i posredovanje kod drugih institucija u cilju ustanovljavanja institucionalne podrške koje će pružati dalju zdravstvenu pomoć, kao i socio/psihološko/pravnu pomoć I savjete žrtvama i njihovoj djeci,
  • povjerljivost i privatnost ( potencijalne ) žrtve;, koordinisanu saradnju sa svim drugim servisima i službama namjenjenim žrtvama nasilja,
  • monitoring i evaluaciju pružene usluge insistirajući na zajedničkom radu svih relevantnih aktera u najboljem interesu žrtve nasilja.

Kontakt: 067 86 84 82 sos.telefon@nvoisop.com

Prijavite se na Newsletter!